Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
4725 14fd 500

imyourcherrybomb:

VOGUE ITALIA JANUARY 1994
linda & kyle 
photographer: steven meisel

Reposted fromLittleJack LittleJack
Once upon a time I was falling in love, now I'm only falling apart.
— Bonnie Tyler
Reposted fromprzeniesienie przeniesienie viabanshe banshe
9809 6ab3
Reposted fromBloodMoon BloodMoon viafreeway freeway
"Jestem przekonany, że badanie duszy jest nauką przyszłości. Psychologia jest najmłodszą z nauk przyrodniczych i stoi dopiero na początku swojego rozwoju. Lecz jest właśnie tą nauką , która jest nam najbardziej potrzebna , ponieważ okazuje się coraz wyraźniej, że nie klęska głodu, nie trzęsienia ziemi, nie mikroby czy rak, ale że człowiek jest największym niebezpieczeństwem dla człowieka, a to dlatego, iż nie ma żadnej wystarczającej osłony przed epidemiami psychicznymi, które czynią większe spustoszenie, niż największe katastrofy przyrody. Dlatego przede wszystkim należałoby sobie życzyć, żeby znajomość psychologii rozprzestrzeniła się tak dalece, że ludzie potrafiliby zrozumieć skąd grożą im największe katastrofy." - C. G. JUNG
Reposted fromartlover artlover
6145 a2e3
Reposted fromspotykamsiebie spotykamsiebie viaartlover artlover
3519 cb90
Reposted fromfungi fungi viawasnae wasnae
4658 21f3
4006 1ffc
Reposted frombwana bwana viaall-about-kate all-about-kate
5893 9d43 500
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viatfu tfu
7308 ef1b 500

blaksynagogue:

Mother Mary and Jesus Christ- From birth Till Death (2013)

6509 b9ef 500
Reposted fromsiegmunda siegmunda
Poznawanie drugiej osoby polega na odkrywaniu świata znaczeń, jakie ona nadaje.
— Zajęcia ze Złożonych Procesów Poznawczych, temat: język
Reposted frommarkotna markotna viawarkocz warkocz
2536 c418
Reposted fromzungud zungud
9467 e8ed
Reposted fromGIFer GIFer
2463 a245 500
Reposted byniesrajogniem niesrajogniem
4136 0e54
Reposted fromGIFer GIFer
0154 3d6b
Reposted fromGIFer GIFer viatfu tfu
1332 fca4 500
Reposted fromkaiee kaiee viatfu tfu
Jeżeli nerwica ma polegać na tym, że człowiek pragnie dwóch, zupełnie sprzecznych ze sobą rzeczy naraz, to, owszem, w takim razie jestem wariatką! Wiem, że przez całe życie będę się miotała pomiędzy różnymi, wykluczającymi się nawzajem pragnieniami!
— Sylvia Plath "Szklany klosz"
Reposted fromblackismycolour blackismycolour
Właśnie drobne defekty budzą tkliwość. Nie kocha się doskonałości, lecz proporcje i to czasem bardzo niedoskonałe. Czasem fakt, że czyjeś brwi są zbyt blade, a usta za szerokie, jest przyczyną fali czułości.
— Tyrmand
Reposted fromblackismycolour blackismycolour
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl